Vagabonderande ström är när returström som ska tillbaka till elnätets transformatorstation tar andra vägar dit än via den elkabel som är avsedd för detta. Strömmen orsakar förhöjda magnetfält och kan försätta villaområden, bostadsområden och stadsdelar i ett tillstånd av konstant förhöjda magnetfält. 

Många flerbostadsfastigheter har problem. Det gäller speciellt fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenät och/eller har en s.k. potentialutjämning. Även enfamiljsbostäder, villor i villaområden och småhus kan ha problemet om de anslutits till fjärrvärmenät. Ström kan även vagabondera i kopparrör i anslutning till värmepannor, eller i mantlar/jordledare i nedgrävda kablar från nätägare som försörjer fastigheter. Magnetfälten tar sej igenom alla material mer eller mindre obehindrat och kan jämföras med att bo nära intill en högspänningsledning.
Ett problem med vagabonderande ström är att den går via system som inte är konstruerade att leda ström. Det innebär brandrisk, personsäkerhetsrisk, risk för skada på elsystemets delar samt sämre elkvalitet.

Vagabonderande ström kallas även felström eller läckström. På engelska stray currents

Det finns några grundläggande orsaker till att returström börjar vagabondera.

TN-C-system, eller 4-ledarsystem.
De allra flesta fastigheter har idag sin kraftförsörjning via ett 4-ledarsystem, det betyder att returströmmen hanteras av en s.k. PEN-ledare som fungerar som både returledare (nolla) och skyddsjord. Då både skyddsjord och nolledaren är en och samma ledare kommer returström från nolledaren att kunna fortplantas på skyddsledaren och således kunna gå via jordade föremål.

Anslutning till fjärrvärme
Den vanligaste orsaken till magnetfält är när fastigheten får sin värme från fjärrvärmesystem. Vattenrören har god metallisk kontakt med elektrisk jord genom värmeväxlare, cirkulationspumpar, ventiler. temperaturgivare och diverse olika ställdon. Returström som normalt ska gå i elkabeln kommer då istället att ge sej ut på vattenrören där resistansen för elektrisk ström är betydligt lägre. Detta innebär en öppen strömkrets som kan bädda in hela bostadsområden i kraftiga magnetfält

Potentialutjämning
Potentialutjämning är en metod att reducera skadliga elektriska potentialer som kan uppkomma i lägenheter. Cirkulationspumpar, fläktmotorer mm kan via sin anslutning till skyddsjord spänningssätta vattenrör, fläkttrummor och andra delar i fastigheten. Det upplevs i lägenheterna som att man får elektriska stötar exempelvis mellan diskbänk och spis, mellan radiator och en jordad lampa, i duschen.

Sådana problem avhjälps genom att fastighetens metalliska delar, som exempelvis fjärrvärmerör, vattenrör, gasrör, avlopp, ventilationssystem, kabelmantlar, åskskydd, stålskelett (armering) gemensamma plåttak, antenner, etc. kopplas samman med rejäla kablar som sedan ansluts till elektrisk jord.
Därmed har man försatt alla elektrisk ledande delar på samma elektriska potential, och risken att få elektriska stötar i lägenheterna har eliminerats.
Nu uppstår ett annat problem.
Returströmmen från fastigheten kan nu ta en annan väg tillbaka till nätägarens transformator. Via potentialutjämningen kan returströmmen vagabondera ut på de metalliskt ledande delar som nämnts, och därmed skapa magnetfält som omfattar hela fastigheten. 

Desto mer man jordar, desto fler vägar öppnar man upp för vagabonderande strömmar och magnetfält.

Obalans i elnätet
Obalansen bestämmer hur kraftiga returströmmar som kommer att vagabondera. Ett idealt balanserat nät innebär att alla tre faserna bär samma strömstyrka, då finns ingen returström i nollan, och inga problem uppstår. I fastigheter är det inte så, här kommer det alltid att finnas en obalans som ger mer eller mindre kraftiga returströmmar som kan vagabondera. Fastigheter med dåligt balanserade elanläggningar kan ha returströmmar på upp till 100 Ampere, då skapas också förutsättningar för magnetfält.

Ström som vagabonderar mellan olika fastigheter
Det är vanligt att returströmmar vagabonderar mellan olika fastigheter som är anslutna till samma transformator, det kan leda till att en eller ett fåtal PEN-ledare får bära returström från andra fastigheter. Finns många fastigheter anslutna till transformatorn kan det innebära att någon eller några PEN-ledare överbelastas, skadas eller brinner av. Sådant märks dock inte då returströmmarna istället tar vägen via andra fastigheters PEN-ledare tillbaka till transformatorn. I fastigheter med avbrunnen PEN-ledare skapas ett ogynnsamt hälsoklimat då magnetfälten där kan uppnå extrema fältstyrkor.

De mest utsatta fastigheterna är de som ligger fysiskt närmast nätägarens transformatorstation.

Tidsvariationer
Magnetfälten är sällan konstanta utan varierar beroende på tid på dygnet och årstider.
Vanligt är att magnetfälten är som kraftigast kvällstid när strömförbrukningen är som högst, därefter lugnar det ner sej under natten för att återkomma under morgontimmarna. Tumregeln är att högre strömförbrukning ger kraftigare returströmmar, vilket ger högre magnetfält.

Modern elektronik ger moderna störningar

Magnetfält till följd av vagabonderande ström kommer att överlagras med sk högfrekventa störningar. Fenomenet kallas populärt "smutsig el" vilket i praktiken innebär ett ökat frekvensinnehåll som i sin tur ökar den biologiska stressen.

Allt eftersom modern elektronik, i form av kretskortsbaserade produkter, letar sej in i fastigheterna kommer störningar i allt större omfattning att läggas till och utöka kraften i magnetfälten.

Några av de främsta störkällorna är LED-belysning, solpanelanläggningar, hemelektronik, mobilladdare, elmätare, styrsystem till värme, induktionshällar.
En sak att vara speciellt uppmärksam på är om det monterats basstationer för mobiltelefoni på taket där man bor, drivelektroniken i dessa skapar kraftiga störningar som går ut på elnätet och återfinns i magnetfälten.

Tyska gränsvärden ger riktlinjer
Institutet för tysk byggnadsbiologi (Institut für Baubiologie) har sedan 90-talet utarbetat gränsvärden för att skydda befolkningen. Rekommendationerna avser långtids exponering för magnetfält som kan tillämpas inom privata bostäder, skolor, kontor och personalutrymmen inom industrimiljöer. Rekommendationerna tar hänsyn till överlagrade störningar med utgångspunkt i sovrumsmiljöer och anger 20 nanotesla (0,02 microtesla) som högsta värde där barn ska sova.
Vid 100 - 500 nanotesla (0,1-0,5 microtesla) rekommenderas åtgärder.
Om fältstyrkan uppnår 1000 - 2000 nanotesla (1-2 microtesla) kan det indikera en avbrunnen PEN-ledare.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Den statligt styrda Strålsäkerhetsmyndigheten ger rekommendationer som skyddar industriell verksamhet och kan inte tillämpas i situationer där det finns risk för biologisk påverkan.

Hur avslöjas vagabonderande ström?
Det snabbaste och enklaste sättet är att mäta med en magnetfältsmätare, då kan fältstyrkan avgöras och åtgärdsförslag utarbetas.
Det finns några saker man kan ta fasta på:

  • Tar det lång tid för kallvatten i kranen att bli riktigt kallt? Vagabonderande strömmar i vattenrör värmer upp metallgodset och det kan ta tid innan vattnet blir kallt.
  • Känns ventilationstrummorna varma?
  • Känns husfasaden utomhus ljummen eller varm vintertid? Fastighetens ledande byggnadsdelar har låg resistens och leder lätt ström som värmer upp dessa.
  • Förekommer oförklarliga störningar i elektronisk utrustning? Störningar i bildskärmar, TV-apparater etc? Magnetfält i lägenheterna interfererar gärna med hemelektronik och skapar störningar.
    Inom industrin är det vanligt att vagabonderande magnetfält överlagras med högfrekventa transienter som kan orsaka otippade intermittenta driftstörningar. 
  • Känns bostaden behaglig att vistas i? Eller finns där en känsla av "tryckande" obehag. Känns det skönt att lämna bostaden en stund och vistas på annan plats?
  • Finns det hälsoproblem där läkarna inte gett en hållbar förklaring, eller provtagningar som inte visar något betydande. Vad händer vid besök i sommarstugan eller på annan plats under några dagar?

Åtgärder
Att vistas under lång tid i magnetfält över 200 nanotesla kan efterhand skapa problem. Därför är det bra om detta avslöjas i god tid.
Åtgärderna kan utarbetas av en mättekniker men måste utföras av behörig elinstallatör. Det inbegriper åtgärder på fjärrvärmesystemet samt elleverantörens (nätägarens) elnät. Åtgärdsförslagen är individuellt utformade och är i grunden baserade på om det handlar om extern och/eller intern vagabondering.

Extern vagabondering
Innebär att ett helt bostadsområde eller stadsdel har förhöjda magnetfält. Problemet har sitt ursprung i att exempelvis fjärrvärmerör kopplar samman fastigheternas PEN-ledare och orsakar felströmmar.

Intern vagabondering
Är när en enstaka bostad eller flerfamiljsfastighet har förhöjda magnetfält. Orsaken kan vara att returström går via värmesystemets kopparrör, armering, ventilationstrummor mm.

Elmiljökontroll
En elmiljökontroll ger information hur elmiljön ser ut och vad som går att åtgärda.

 

Intern vagabondering

Bild 1 visar hur returström tar egna vägar genom metallrör, armering och potentialutjämningar