Stetzerfilter är en typ av kondensatorbaserad kretslösning som ska ta bort, eller rättare sagt, kortsluta symmetriska störningar (differential mode). Symmetriska störningar kännetecknas av att det på två tätt intilliggande kablar finns två störningar som är identiska och varandras spegelbilder, men med motsatt polaritet.


Begränsad bandbredd
Filtret klarar enligt tillverkaren att kortsluta symmetriska störningar i frekvensområdet 4-100 kHz. Ett problem är att symmetriska störningar utgör endast en liten del av de vanligast förekommande störningarna på elnätet. Då filtret inte innehåller induktanser kommer inte symmetriska störningar över 100 kHz att reduceras.
Även i de billigast förekommande filterlösningar finns alltid induktanser i form av drosslar och spolar vars uppgift är att dämpa högfrekventa störningar, sådana induktanser saknas i stetzerfiltret och användningsområdet blir begränsat.

De flesta högfrekventa störningar från hemelektronik, vitvaror och switchade nätaggregat hamnar långt över 100 kHz om man räknar in deras övertoner, dessutom omvandlas de symmetriska störningarna dessa produkter alstrar till osymmetriska störningar på grund av osymmetrier i elsystemet. Kretsarna öppnas och förvrängs genom inkoppling i exempelvis stickproppar, anslutningsboxar, skarvuttag, vägguttag, elcentraler, etc och därmed förflyttas störningarna så att den spegelbild de har vid uppkomsten inte stämmer. De symmetriska störningarna har blivit osymmetriska och kan då inte åtgärdas av filtret.


Egen GS-mätare
Problemen med filtret är kända hos tillverkarna, men istället för att försöka konstruera en väl fungerande lösning har de valt att lansera en egen typ av mätare som mäter vad de kallar GS-enheter. Mätaren är anpassad att mäta symmetriska störningar i området 4-100 kHz, alltså mäter den enbart vad filtret klarar av att åtgärda. Mätaren måste placeras omedelbart intill det filter som ska mätas på, annars fungerar det dåligt.
Vad ska man säga om sådant? Osmakligt och vilseledande. Företaget borde ha potential att konstruera ett bra nätfilter som känsliga personer kan ha nytta av, istället väljer de att komma med en i stort sett värdelös produkt som marknadsförs under felaktiga premisser.


Brandrisk
En del stetzerfilter har kortslutits och börjat brinna, filtret kan därför betraktas som en reell brandfara. Ett kortslutet filter ger illaluktande cancerogena gaser som kan innebära att bostaden måste saneras. Bemötandet från företaget i fall där hus varit på väg att brinna är fientligt.

Oberoende utvärdering
På Consumer and Clinical Radiation Protection Bureau Health I Canada har en studie utförts som visar att filtret har egenskaper kunderna inte informeras om. I studien användes spektrumanalysator och oscilloscope.

Svaga symmetriska störningar visade viss dämpning, dock otillräckligt för att ha effekt på den totala elmiljön. Vid kraftigare amplitud (signalstyrka) fungerade inte filtret. Däremot ökade förekomsten rejält av osymmetriska störningar när filtret anslöts till elnätet. 

Studien visade även att det sker en kapacitiv fasförskjutning mellan ström och spänning vilket ger magnetfält, fälten blir olika kraftiga beroende på hur många filter som finns installerade i bostaden. Om man går företaget till mötes och installerar 20 filter får man räkna med onödigt höga magnetfält, innehållande transienter från filtrets kondensatorer. Fasförskjutningen ger reaktiv ström som inte kan utnyttjas effektivt, den måste dock produceras av elleverantören och belastar ledningarna.

http://www.rencke.com/pdf/Evaluation%20of%20Stetzer%20Filters.pdf

 

Annat smått och gott
Man ska komma ihåg att vad än företaget och deras återförsäljare hävdar så reduceras inte magnetiska fält eller förblir opåverkade, dom ökar. Filtret botar inte diabetes, MS eller ADHD hos skolbarn. Inga mirakulösa effekter har rapporterats direkt efter att filtret pluggats i vägguttaget.
Komponenterna importeras från Kina, vilket i sej inte betyder att de är av sekunda kvalitet, men det finns ingen garanti att komponenternas tolerans faller innanför de beräkningsramar som företaget hävdar ska gälla.En fundering är hur filtret påverkar nyttosignaler i kommunikationssystem. Signalerna, framför allt tal i frekvensområdet 20 Hz upp till ca 20 kHz, kommer att hamna inom det område som filtret ska kunna åtgärda. Risk finns att telefoni kan störas. Om filtret exempelvis installeras nära ett modem eller dator kan störningarna färdas i luft genom de alstrade magnetfälten och orsaka problem.Inom industrier används kondensatorer till att kompensera induktiv fasförskjutning, viket ger reaktiva strömmar. Med stetzerfilter uppnår man samma resultat med skillnaden att det från början inte finns någon fasförskjutning att kompensera för. Då uppstår istället sk kapacitiv fasförskjutning som redan nämnts.

Ska man på ett effektivt sätt åtgärda störningar på elnätet måste filtret vara konstruerat så att de ”bränns” upp, vilket inte sker i filter med enbart kondensatorer. För detta krävs induktanser med stora järnkärnor vilket innebär tunga och dyra filter som kräver god ventilation. Stetzerfiltrets kretslösning betyder att symmetriska störningar omvandlas till osymmetriska då filtret används i ett ojordat elsystem. Finns skyddsjord kopplas störningarna direkt mot jord och problemet flyttas bara från fas-nolla till skyddsjord. Deras variant av trefasfilter innebär att samtliga fasers störningar flyttas över till jord.
Via skyddsjorden går störningarna sedan tillbaka till elcentralen och sprids från jordskenan till bostadens jordade elapparater. Jordsystemet kommer att fungera som en antenn och stråla ut störningarna. Är bostaden uppbyggd med väggar innehållande plåtregleverk kan det här bli ett kännbart problem.Företaget rekommenderar minst 20 filter i en bostad för att det ska ge god effekt på elmiljön, samt att om ett eller fler filter börjar låta illa (brumma) ska man komplettera med ännu fler. Gnistbildning är ok, inget att vara orolig för. Sådant låter snarare som försäljningsargument. 
Oberoende argument, studier, eller klagomål från kunder ignoreras konsekvent.

Sammanfattning
Att installera stetzerfilter i syfte att få en bättre elmiljö är inte att rekommendera. Det sker ingen förbättring, utan snarare en förändring av elmiljön som på kort sikt kan uppfattas positiv, på längre sikt är det säkraste att inte tillföra kapacitanser i bostaden.