Försiktighetsprincipen

Cancermisstankar ledde redan 1996 till att myndigheterna gav ut en försiktighetsprincip, avseende lågfrekventa elektriska och magnetiska fält (Arbetarskyddsstyrelsen m.fl. 1996). I försiktighetsprincipen finns inga numeriska krav på fälten.

Vissa kommuner har dock ställt krav på årsexponeringen för magnetfält för bygglov vid nybyggnation. 
Alla elektriska installationer och apparater kan vara källor till elektriska och magnetiska fält.
I en modern arbets- och bostadsmiljö finns ett ökande antal källor, dels sådana som har att göra med de fasta installationerna som el- data- och kommunikationsnät, dels trådlösa källor som bygger på radioteknik. 

Exempel på det senare är mobiltelefoni, trådlösa datanät, analog och digital teve- och radiosändningar, bluetoothteknik med mera.

Myndigheterna rekommenderar gemensamt följande försiktighetsprincip:

"Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. 
När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas"

Försiktighetsprincipen har gett upphov till en flora av tolkningar och tillämpningar bland landets län och kommuner.
En tillämpning, som bl a förekommer i Stockholms stad och i Skåne län, är att inte tillåta nybyggnad av ledningar eller hus där magnetfältets årsmedelvärde överskrider 0,2 mikrotesla (µT). 
Värdet 0,2 µT har sitt ursprung i epidemiologiska cancerstudier och har fått hård kritik från forskare som anser gränsen vara alltför högt satt. 


Gränsvärden för 
elektromagnetisk strålning Strålsäkerhetsmyndigheten SSM ansvarar för svenska allmänna råd för elektromagnetiska fält vilket omfattar  elektromagnetisk strålning från trådlös teknik.Men det är inte SSM som utarbetat råden. Dessa är ursprungligen förslag från en förening som heter International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, förkortat ICNIRP. EU rekommenderar också ICNIRP:s förslag till gränsvärden och dessa tillämpas därför i de flesta EU-länder. De svenska allmänna råden med dess referensvären är alltså inte resultatet av ett självständigt arbete inom SSM. Här rekommenderas exempelvis:

  • 2 W/m2 för FM-radio
  • 2,4-4,3 W/m2 för digital-TV
  • 4,5 W/m2 för GSM-900
  • 9 W/m2 för GSM-1800 samt Dect-telefoner
  • 10 W/m2 för 3G

Problemet med dessa gränsvärden är att hur mycket man än skruvar upp sändare och mobila basstationer så går det inte att toppa dom. Om man exempelvis tar med sej en 3G basstation i sängen över natten kommer man förmodligen att avlida, men man kommer inte i närheten av gränsvärdet.

Observera att våra svenska gränsvärden skyddar bara mot akuta biologiska effekter. På lång sikt är dom inte tillämpbara.

gem
Rencke El och Mätteknik, Hyacintgatan 2, 653 45 Karlstad. Tel 070-453 01 01
Organisationsnummer: SE610921711401                    Innehar F-skatt