Elektromagnetiska fält består av två komponenter: en elektrisk och en magnetisk. Vanligtvis uppträder de tillsammans, men de går att separera och deras egenskaper skiljer sig åt på ett antal punkter.
Elektriska och magnetiska fält kan delas in i två kategorier: de fält som förekommer i naturen och de fält som är skapade av människor.

Skillnaden mellan dem är att de naturliga fälten är statiska, dvs. de har samma riktning. Fält som genereras av växelspänning med frekvensen 50 Hz är skapat av människor. Fälten byter riktning 100 gånger per sekund. Dessa kallas lågfrekventa elektriska och magnetiska växelfält och det är främst de som brukar diskuteras när det gäller fält i bostäder.

Elektriska fält

Elektriska fält anges i enheten volt per meter och beror på spänningsskillnaden och avståndetmellan två föremål. En apparat behöver därför inte vara påslagen för att generera elektriska fält, det räcker med att stickproppen sitter i vägguttaget.

Elektriska fält tränger inte genom människokroppen utan laddningen stannar i huden. Den bästa skärmverkan får man med ett ledande material som ansluts till jord. Den bästa elinstallationen för att skärma elektriska fält är en installation med elektriskt ledande ytterhölje, och där varje dosa ansluts till jord. Det betyder att hela installationssystemet har gemensam jord. 

Magnetiska fält

När ström flyter genom en ledare skapas ett magnetiskt fält. Magnetiska fält anges i enheten tesla (T). Tesla är en stor enhet, därför är det vanligt att ange den magnetiska fältstyrkan i mikrotesla (mT), respektive nanotesla (nT). 

Magnetfältets styrka är beroende av de tre parametrarna strömstyrka, avstånd och geometri. Fältet avtarlångsammare från en lång, rak ledare, som t.ex. en elledning, än från en punktformig källa, som t.ex. en transformatorstation eller en klockradio. 

En ensam elledare som är 1 m från mätinstrumentet ger ett magnetisk fält på 0,2 µT (200 nT) för varje ampere som flyter genom den. I motsättning till elektriska fält är de magnetiska fälten mycket svåra att skärma av. Magnetiska fält passerar genom de flesta material, inklusive människokroppen. För att skärma magnetiska fält måste man ta till drastiska åtgärder så att en acceptabel skärmverkan uppnås.  

Elektromagnetiska fält

Kan betraktas som en kombination av av elektriska och magnetiska fält. Deras frekvens är i det område där sändningar av TV och mobiltelefoni utförs. Elektromagnetiska fält mäts i W/m2. Watt per kvadratmeter. Dessa fält är svåra att skydda sej från då de alstras från källor som kan befinna sej långt bort i form av TV-sändare, GSM basstationer, 3G basstationer etc.


Högfrekventa störningar (Smutsig el)

Smutsig el, refererar till en kombination av harmoniska övertoner, spikar och transienter, som bl.a. alstras av inkopplad elektronisk utrustning och frekvensstyrda motorer. Man kan säga att den mjuka sinusformade nätspänningen har blivit ”taggig”

Allmän elanvändning – av solanläggningar, LED-belysning, switchade nätaggregat, lysrörsarmaturer, batteriladdare mm - sprider sej och använder elnätet som antenn där störningar strålar ut från elledningar och jordade föremål. 

Se mer om smutsig el

gem
Rencke El och Mätteknik, Hyacintgatan 2, 653 45 Karlstad. Tel 070-453 01 01
Organisationsnummer: SE610921711401                    Innehar F-skatt